Hoe maak ik een Balans?

Wat is een Balans

Een Balans is een overzicht van de bezittingen, vorderingen, schulden en het Eigen Vermogen van jouw bedrijf op een bepaald moment. Je kunt in één oogopslag zien hoe jouw bedrijf ervoor staat. Ook kun je de investeringen die je gaat doen en de manieren waarop je deze financiert zien op je Balans.

Het Eigen Vermogen is het verschil tussen de bezittingen en de schulden en geeft aan wat jouw bedrijf op dat moment waard is.

Je kunt elk moment een Balans opstellen. Als onderdeel van de jaarrekening maak je hem aan het einde van het boekjaar.

Hoe is een Balans opgesteld?

Een Balans heeft een linker- en een rechterkant. Zoals de naam al aangeeft moeten deze zijden in evenwicht zijn. De linkerkant is de activa- of debetzijde. Aan deze kant staan je bezittingen en vorderingen, zoals bijvoorbeeld geld, goederen, waarborgsommen en debiteuren. De rechterkant is de passiva- of creditzijde. Hierop staan jouw schulden, financieringen en jouw Eigen Vermogen. Ook Vreemd vermogen staat hier, dit zijn meestal kortlopende schulden en crediteuren.

Een vaste indeling van een Balans ziet er als volgt uit:

Activa Passiva
Vaste activa  
Vlottende activa    
Eigen vermogen
Lang vreemd vermogen
Kort vreemd vermogen

Niet de makkelijkste kost. Gelukkig kun je met een boekhoudpakket meestal vanzelf een Balans opstellen. Gebruik je geen boekhoudpakket en heb je toch een Balans nodig? Laat dit dan doen door een boekhouder. Het opstellen van een Balans is best een ingewikkelde klus en moet de posten plus specificatie hiervan in een vaste volgorde bevatten, zoals ik in bovenstaand schema heb weergegeven. Hieronder leg ik de posten kort uit.

Activa

Vaste activa

Vaste activa zijn dingen die langer dan één jaar aan jouw onderneming verbonden zijn.

- Immateriële vaste activa: niet tastbare en niet financiële kosten, zoals oprichtingskosten en vergunningen.

- Materiële vaste activa: tastbare zaken die de bedrijfsvoering voor langere termijn dienen, zoals gebouwen, computers, meubilair en auto’s. Hierop wordt jaarlijks afgeschreven en deze bedragen staan ook op de toelichting op de Balans apart vermeld.

- Financiële vaste activa: beleggingen op de lange termijn, zoals aandelen en beleggingen.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn zaken die binnen één jaar in geld omgezet kunnen worden. Ook liquide middelen (geld) vallen hieronder.

- Voorraden: goederen die dienen om eindproducten te vervaardigen en eindproducten die nog niet zijn verkocht, zoals onderhoudsmiddelen en verpakkingsmateriaal.

- Vorderingen: openstaande posten en vooruitbetaalde kosten, zoals waarborgsommen, BTW en debiteuren.

- Effecten: waardepapieren die niet als investering voor de lange termijn bedoeld zijn, zoals effecten en obligaties.

- Liquide middelen: bankrekeningen en contanten.P

Passiva

Eigen Vermogen

Onder het Eigen Vermogen verstaan we het bedrag dat je als ondernemer zelf in jouw onderneming hebt geïnvesteerd.

- Gestort en opgevraagd kapitaal: het aandelenkapitaal dat in bezit is van de aandeelhouders. Bij een eenmanszaak: het geld dat jij in jouw bedrijf gestort hebt en dat jij eruit hebt opgenomen als salaris. Ook eventuele privé uitgaven staan hierbij.

- Agio: het bedrag dat aandeelhouders meer hebben betaald dan de aandelen waard zijn.

- Herwaarderingsreserve: een reserve dat net zo groot is als het verschil tussen de boekwaarde voor en na de herwaardering van een bezit.

- Wettelijke en statutaire reserves: overige wettelijke verplichte en in de statuten vermelde reserves.

- Overige reserves: alle overige reserves, zoals dividend.

- Onverdeelde winst: positieve uitkomst van de Winst- en Verliesrekening.

- Saldo verlies: negatieve uitkomst van de Winst- en Verliesrekening.

- Aandeel derden: eventuele dochterondernemingen.

Lang vreemd vermogen

Het lang vreemd vermogen bestaat uit leningen die langer dan één jaar zijn aangegaan.

- Langlopende schulden: te betalen bedragen met een termijn van langer dan één jaar, zoals hypotheken, leningen, financial lease.

Kort vreemd vermogen

Het kort vreemd vermogen bestaat uit middelen die jouw onderneming slechts voor een korte tijd beschikbaar heeft. In elk geval korter dan één jaar.

- Kortlopende schulden: te betalen bedragen met een looptijd van korter dan één jaar, zoals crediteuren, salarissen en belastingen.

Overige passiva

- Groepsvermogen: het vermogen van de rechtspersoon.

- Voorziening: hierin worden bedragen geboekt om aan verplichtingen te kunnen voldoen die in de toekomst (kunnen) ontstaan, zoals pensioenvoorzieningen en verzekeringen.

- Achtergestelde leningen: kredieten waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar pas zijn geld terug kan krijgen als alle andere schuldeisers zijn betaald.

Als jij een eenmanszaak hebt zullen veel van deze posten niet op jouw Balans staan en ziet hij er een stuk eenvoudiger uit.

Naar aanleiding van de cijfers van je Balans kun je financiële waarden berekenen die meer zeggen over de financiële situatie van jouw bedrijf. Met name als je een financiering wilt hebben zullen banken en instellingen deze waarden berekenen.

Voorbeelden hiervan zijn rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.

Heb je vragen of weer je meer hierover leren? Neem dan contact met mij op of kijk op mijn website bij de workshop “Jaarrekening opstellen”.

Ik help je graag bij het opbouwen van een financieel gezond en winstgevend bedrijf!

Dit zou jou ook kunnen interesseren...

Jouw email zal niet worden gepubliceerd. Naam en emailadres zijn verpllicht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.