Zakelijke aftrekposten in de Aangifte Inkomstenbelasting 2016

 

(Speciaal voor ondernemers en zzp'ers)

 

Naast de aftrekposten betreffende eigen woning etc. die in mijn vorige blog vermeld staan zijn er een aantal aftrekfaciliteiten speciaal voor ondernemers en zzp’ers die onder de inkomstenbelasting vallen.

 1. De ondernemersaftrek

Hieronder vallen een aantal onderdelen, te weten:

 • Zelfstandigenaftrek: hiervoor kom je in aanmerking als je voldoet aan het urencriterium en is een vast bedrag dat van je winst afgetrokken wordt. In 2016 is dit € 7.280. Is je winst lager dan wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd zodat je nooit op verlies uit komt. Je mag de zelfstandigenaftrek namelijk niet meer van je overige inkomsten in box 1 (zoals loon en uitkeringen) aftrekken. De niet benutte zelfstandigenaftrek mag je maximaal 9 jaar vooruitschuiven en dan van je winst aftrekken.

Het urencriterium houdt in dat je per kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je onderneming besteedt, ook als je pas in de loop van dat jaar begonnen bent. Houd dus alle uren nauwkeurig bij in een agenda of weekoverzicht! Naast de uren die je besteedt aan je werkzaamheden om omzet te genereren mag je ook opvoeren de tijd die je nodig hebt voor reclame, acquisitie, administratie, inkoop en de reiskosten hiervoor.

 • Startersaftrek: in de eerste vijf jaar dat je als ondernemer gestart bent en recht hebt op zelfstandigenaftrek mag je maximaal 3 maal startersaftrek toepassen. Dit is een bedrag van € 2.123 dat ook van je winst wordt afgetrokken. Let op: in de jaren dat je ook recht hebt op startersaftrek mag je de zelfstandigenaftrek volledig benutten. Ook als je na beide aftrekposten op een verlies zou uitkomen! Het is echter verstandig dan pas startersaftrek toe te passen op het moment dat je al winst maakt. Maak je het eerste jaar verlies “spaar” dan de startersaftrek even op tot het volgende jaar.
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: hierop heb je recht als je recht hebt op zelfstandigenaftrek en in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, ook als die niet (meer) wordt uitbetaald omdat je als ondernemer te veel verdient. In tegenstelling tot de normale startersaftrek hoef je maar 800 uur per kalenderjaar aan je onderneming te werken. Deze startersaftrek bedraagt in het eerste jaar € 12.000, in het tweede jaar € 8.000 en in het derde jaar € 4.000.

Ook deze aftrek kan nooit hoger zijn dan de genoten winst.

 • Aftrek speur- en ontwikkelingswerk: hiervoor kom je in aanmerking als je in het kalenderjaar tenminste 500 uur besteedt aan werk dat bij een S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk en je tevens recht hebt op zelfstandigenaftrek. In 2016 is dit een bedrag van € 12.484. Je mag dit bedrag verhogen met € 6.245 als je in 1 of meer van de voorgaande 5 kalenderjaren geen ondernemer was (dus je bent “starter”) en je in die periode niet vaker dan 2 keer de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk hebt toegepast.
 • Meewerkaftrek: als je partner minimaal 525 uur in het kalenderjaar in je bedrijf meewerkt zonder enige vergoeding en je hebt zelf recht op zelfstandigenaftrek mag je deze aftrek op de winst toepassen volgens onderstaand overzicht:

525   -   875 uur    1,25% van de winst

875   - 1225 uur    2,00% van de winst

1225 - 1750 uur    3,00% van de winst

1750 uur en meer  4,00% van de winst

Houd deze uren goed bij ter onderbouwing van deze aftrek!

 • Stakingsaftrek: als je stopt met je onderneming mag je deze aftrekpost toepassen. Je hoeft in dit geval niet aan het urencriterium te voldoen. De stakingsaftrek bedraagt in 2016 hetzij de winst je die behaald hebt, of € 3.630 verminderd met eerder genoten stakingswinst.
 1. De fiscale oudedagsreserve (FOR)

Indien je aan het urencriterium voldoet en je hebt winst gemaakt mag je 9,8% van de winst reserveren voor je pensioen door dit bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve, met een maximum van € 8.774 in 2016. Deze toevoeging mag nooit hoger zijn dan het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar hoger is dan de beginstand van de FOR op 1 januari! De FOR is eigenlijk uitstel van belasting. Zodra deze vrijvalt op het moment dat je het bedrijf staakt of verkoopt moet je namelijk belasting betalen over het hele bedrag aan FOR dat je in de loop der jaren hebt opgebouwd. Dit is dus alleen voordelig als je op dat moment met pensioen bent want dan val je in een lage belastingschijf en betaal je minder belasting dan wat je hebt uitgespaard.

 1. MKB-winstvrijstelling

Deze bedraagt in 2016 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek en de FOR. Je moet dit ook aftrekken als je verlies hebt geleden. Hierdoor is dus 14% van het verlies niet te compenseren met andere inkomsten. Je hoeft voor deze vrijstelling niet te voldoen aan het urencriterium.

 1. Investeringsaftrek

Deze bestaat uit:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): als je in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen kun je een vastgesteld percentage van het investeringsbedrag aftrekken van de winst in dat jaar. Niet alle bedrijfsmiddelen komen hiervoor in aanmerking; uitgesloten zijn woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen, maar ook bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur of voor gebruik in het buitenland. Een investering moet altijd meer kosten dan € 450 per stuk, exclusief BTW. In 2016 moet totaal minimaal € 2.301 geïnvesteerd zijn wil je voor deze aftrekpost in aanmerking komen, tot een maximum van € 56.024. Het aftrekpercentage is dan 28%. Investeer je meer dan € 56.024 wordt de aftrek een vast bedrag van € 15.687.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA): deze mag je toepassen als je investeert in bepaalde bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als energie-investering. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen ten behoeve van de energiebesparing in bouwwerken, energiebesparing bij transportmiddelen en de toepassing van duurzame energie óf energieadvies. Je dient wel te beschikken over een zogeheten verklaring RVO die namens de minister van Economische Zaken wordt afgegeven. Bovendien dien je de investering binnen drie maanden aan te melden bij RVO. Je mag in 2016 58% van de totale energie-investering aftrekken van de winst mits je dat jaar minimaal € 2.500 geïnvesteerd heeft. Als bedrag aan energie-investeringen wordt ten hoogste € 69,6 miljoen in aanmerking genomen.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA): als je in 2016 voor meer dan € 2.500 geïnvesteerd hebt in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de milieulijst MIA/VAMIL kom je in aanmerking voor deze aftrek. Het gaat hierbij om bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een schoner milieu, bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffenbesparing en hergebruik, het beperken van de luchtverontreiniging, het gebruik van duurzame productiemiddelen en het aanpakken van afvalstromen. Je dient de investeringen binnen drie maanden aan te melden bij RVO. Het is niet mogelijk om de aftrek toe te passen voor bedrijfsmiddelen waarvoor je ook al de energie-investeringsaftrek toepast.

De investeringen op de milieulijst MIA/VAMIL zijn voor 2016 verdeeld in drie categorieën met ieder een eigen aftrekpercentage.

 • Desinvesteringsbijtelling: indien je een bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na aankoop verkoopt en je hebt hierop destijds de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toegepast, moet je een bepaald bedrag bij de winst optellen. Dit noemen we de desinvesteringsbijtelling. Je moet dan wel voor minimaal € 2.301 desinvesteren en hanteert hetzelfde percentage dat je bij de aanschaf van het bedrijfsmiddel hebt gebruikt. Je berekent de bijtelling over het bedrag waarvoor je het bedrijfsmiddel nu verkoopt, mits dit niet meer is dan het bedrag waarover je destijds de investeringsaftrek hebt berekend. Deze bijtelling kan vervelend uitpakken als je inmiddels onder een veel hoger belastingtarief valt!
 1. Lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers

De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

 • Bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder; overdrachten door invalide ondernemers, het staken van de onderneming door overlijden: € 443.283.
 • Overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan: € 224.649.
 • Overige gevallen: € 112.330.

 

Voor alle aftrekposten geldt dat je deze moet kunnen onderbouwen met nota’s, bonnen en betalingsbewijzen. Bewaar dus je bankafschriften waarop deze betalingen staan goed! Mocht je geen afschriften ontvangen print dan regelmatig deze betalingen uit omdat je vaak maar maximaal een jaar terug kunt gaan voor deze overzichten.

 

Meer informatie over alle aftrekposten vind je op de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl en in het aangifteprogramma zelf door op het ? te klikken dat voor elke post staat.

 

 

 

Dit zou jou ook kunnen interesseren...

Jouw email zal niet worden gepubliceerd. Naam en emailadres zijn verpllicht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.